KONSEP GIVA

ISI KANDUNGAN

MUQADIMAH

Projek Giva adalah sebuah projek ekonomi yang diusahakan oleh Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia, sebuah pertubuhan hak asasi manusia berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia dengan nombor pendaftaran PPM-004-14-27052013 ( selepas ini disebut “Penggerak Malaysia” atau “Pertubuhan” menurut mana yang berkenaan ).

Projek Giva Penggerak Malaysia (selepas ini disebut sebagai “Projek Giva” atau “Projek” atau “giva.my” menurut mana yang berkaitan)  merupakan sebuah projek sosial Islam berlandaskan prinsip Hibah yang dimiliki dan diusahakan oleh Penggerak Malaysia.

Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk menghasilkan dana berterusan dan mencukupi bagi pihak Penggerak Malaysia untuk membiayai gerakerja mempertahankan hak asasi manusia di dalam Negara dan juga Luar Negara berlandaskan Prinsip Rukunegara dan Budaya Bangsa.

Sebagai sebuah pertubuhan hak asasi manusia yang memperjuangkan Rukunegara dan Budaya Bangsa sebagai asas hak asasinya yang meliputi hak rakyat, hak beragama dan hak berbudaya, maka ianya adalah melawan arus pejuang hak asasi yang rata-ratanya berjuang untuk hak individu berlandaskan deklarasi UDHR PBB yang mengatasi hak tersebut. Maka kekuatan jati diri dan daya berdikari dari aspek kewangan dan sumber adalah sangat penting bagi menjayakan perjuangan ini.

Justeru itu, Projek Giva ini merupakan sebuah projek yang penting bagi pihak pertubuhan dan juga semua ahli-ahlinya.

OBJEKTIF DAN IMPAK SOSIAL PROJEK GIVA

Mewujudkan kesedaran berkenaan kewujudan Penggerak Malaysia dan Gerakan Transformasi Masyarakat Sejahtera yang dijalankannya kepada 1 juta anggota masyarakat Malaysia;

Menambah keahlian Ahli Bersekutu Penggerak Malaysia sekurang-kurangnya 100,000 orang;

Menambah keahlian Usahawan Penggerak Malaysia sekurang-kurangnya 1,000 usahawan yang terdiri daripada syarikat pemilikan tunggal, perkongsian, sendirian berhad ataupun koperasi berdaftar;

Mengisi Tabung Kebajikan Penggerak Malaysia dengan sasaran kutipan 30% dari pendapatan Projek Giva ini bagi membantu Ahli yang ditimpa kemiskinan, kesusahan hidup atau masalah hak asasinya;

Membekalkan 10,000 jenis produk atau perkhidmatan yang halal serta berkualiti dengan harga yang berpatutan kepada Ahli Penggerak Malaysia dan masyarakat;

Menghasilkan sebuah platform digital canggih yang mempunyai ciri keselamatan terbaik mengandungi pengkalan data maklumat berkaitan keahlian, pertubuhan, sistem M-Commerce, E-Commerce, sistem affiliate hibah dan lain-lain hal yang berkaitan dengannya yang menjadi harta samada secara Harta Intelek ataupun Harta Fizikal Penggerak Malaysia;

Membangunkan ekonomi yang berdikari, berdaya maju dan berkekalan dengan membina sebuah ekosistem ekonomi keusahawanan sosial Islam berasaskan Prinsip Jualah dan Hibah serta digerakkan .oleh semua Pemegang Kepentingan yang terlibat demi mencari Keredhaan Allah swt dan Kejayaan di Dunia dan Akhirat.

PEMEGANG KEPENTINGAN PROJEK

PEMILIK PROJEK

 1. Penggerak Malaysia adalah pemilik Projek Giva ini dan ianya diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Projek Giva Penggerak Malaysia.
 2. Segala konsep, prinsip, sistem, kaedah, peraturan, tanda dagang, domain, dan peralatan yang berkaitan dengan Projek Giva ini samada dibeli menggunakan dana Penggerak Malaysia dan/atau dana Projek Giva adalah Harta Intelek, Harta Alih dan Harta Tidak Alih Penggerak Malaysia menurut mana yang berkenaan kecuali mana-mana peralatan milik pihak ketiga yang dibeli menggunakkan dana mereka sendiri yang disewakan kepada Penggerak Malaysia bagi tujuan tersebut.

JAWATANKUASA PROJEK

 1. Penggerak Malaysia mengamalkan prinsip pengasingan kuasa di antara pihak penasihat, pihak pembuat dasar dan pihak pengurusan bagi semua projek yang diwujudkannya.
 2. Justeru itu, Penggerak Malaysia telah menetapkan 3 buah Jawatankuasa diwujudkan untuk Projek Giva Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut adalah seperti berikut :
  1. Jawatankuasa Penasihat Syariah
  2. Jawatankuasa Induk
  3. Bahagian Pengurusan

PEMBIAYAAN MODAL PROJEK GIVA

Projek ini akan dibiayai melalui 

 1. Penjualan Lot Saham Hibah Projek Giva Kepada Sahabat Giva (Angel Investor)
 2. Modal Dalaman dan
 3. Pendapatan Hasil Jual Beli Produk Dan Perkhidmatan Projek Giva

AGIHAN KEUNTUNGAN PROJEK GIVA

 1. Penggerak Malaysia adalah sebuah pertubuhan tidak berorientasikan keuntungan. Sebarang lebihan yang terdapat dari projek ini adalah untuk manfaat Ahli Penggerak Malaysia melalui projek-projek dan tabung-tabung yang diwujudkan.
 2. Sebagai sebuah projek perniagaan sosial Islam berlandaskan Hibah, untung bersih yang diperolehi oleh Projek Giva ini akan diagihkan seperti berikut :
  1. 10% untung bersih Projek Giva akan disumbangkan kepada Tabung Hak Asasi Penggerak Malaysia bagi tujuan membiayai kerja-kerja pembangunan hak asasi masyarakat Malaysia kearah perpaduan, kesejahteraan dan kemajuan hidup dunia dan akhirat.
  2. 30% untung bersih Projek Giva akan dimasukkan ke dalam Tabung Pengurusan Projek Giva sebagai Modal Tambahan Projek bagi tujuan pengembangan dan pembangunan program Projek Giva ini demi kepentingan semua pihak yang terlibat.
  3. 30% untung bersih Projek Giva akan dimasukkan ke dalam Tabung Pembangunan Ahli Penggerak Malaysia bagi tujuan membangunkan kemahiran dan membasmi kemiskinan di kalangan ahli.
  4. 30% untung bersih Projek Giva pula akan digunakan bagi tujuan pembiayaan Hibah/Hadiah kepada Kumpulan Sahabat Giva (Angel Investor) Penggerak Malaysia

USAHAWAN DAN PRODUK PROJEK GIVA